بسیاری از گونه‌های چای (Camellia sinensis) و گل گاوزبان (Echium amoenum) در طب سنتی ایرانی استفاده می‌شوند. مطالعهای با هدف بررسی توانایی عصاره‌های چای سیاه ایرانی و گل گاوزبان بر ترشح  فاکتور نکروز دهنده تومور-آلفا (TNF-alpha)  به وسیله ماکروفاژهای  غیرآلوده و آلوده موش‌ها انجام شد. ماکروفاژها سلول‌های تخصصی هستند که در تشخیص ، فاگوسیتوز و تخریب باکتری‌ها و سایر ارگانیسم‌های مضر نقش دارند. TNF-alpha، پروتئینی است که برای مقاومت به عفونت و سرطان‌ها مهم می‌باشد.

تحقیقات نشان داد که غلظت TNF-alpha در سوپرناتانت محیط کشت ماکروفاژهای غیرآلوده و آلوده درمان شده با غلظت‌های مختلف عصاره‌های چای سیاه ایرانی و گل گاوزبان به میزان زیادی بالاتر از نمونه کنترل بود. غلظت‌های مختلف گل گاوزبان (۵/۰، ۵ و ۵۰ میکروگرم بر میلی لیتر) اثرات بسیار زیادی بر القای ترشح TNF-alpha در مقایسه با عصاره چای سیاه ایرانی داشت.

تحقیقات نشان داد که غلظت TNF-alpha در سوپرناتانت محیط کشت ماکروفاژهای غیرآلوده و آلوده درمان شده با غلظت‌های مختلف عصاره‌های چای سیاه ایرانی و گل گاوزبان به میزان زیادی بالاتر از نمونه کنترل بود. غلظت‌های مختلف گل گاوزبان (۵/۰، ۵ و ۵۰ میکروگرم بر میلی لیتر) اثرات بسیار زیادی بر القای ترشح TNF-alpha در مقایسه با عصاره چای سیاه ایرانی داشت. درنتیجه، محققین توانایی چای سیاه ایرانی و گل گاوزبان را بر القاء TNF-alpha که می‌تواند فعالیت ضد باکتری لژیونلا پنوموفیلا  بر ماکروفاژها در دوزهای پایین اعمال کند، نشان دادند. بیماری لژیونلوزیز نوع خطرناک ذات‌الریه (عفونت ریه) است که توسط باکتری لژیونلا ایجاد می‌شود. اگرچه، مطالعات بیشتر برای مشخص شدن مکانیسم‌(ها)ی القاء ماکروفاژها توسط چای سیاه ایرانی و گل گاوزبان و همچنین توانایی اثرات مهاری آن‌ها بر رشد سلول‌های آلوده و توانایی اثرات ضدتوموری آن‌ها باید در اقدامات بعدی انجام شود.

– Nadi, M., Mosaffa, N., Karimi, F., Kamalinejad, M., Farrokhi, B., Anissian, A., & Pakzad, P. (2010). Iranian Black Tea and Cowslip Extracts Induce Tumor Necrosis Factor-Alpha Secretion from Mouse Macrophage Cell Culture. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 9(1), 83-87. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24363711

– Macrophages. British Society for Immunology. Retrieved from

https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/cells/macrophages

Idriss, H.T., Naismith, J.H. (2000). TNF alpha and the TNF receptor superfamily: structure-function relationship(s). Microscopy Research and Technique, 50(3), 184-195. Retrieved from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10891884

دیدگاهتان را بنویسید

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه